Ga naar de inhoud

Jouw gegevens

Lees hier hoe we omgaan met jouw gegevens

Privacyverklaring Coöperatieve Gegevensverwerking Rotterdam

Deelnemende organisaties

Energiecoöperaties
Coöperatieve Energievereniging Alex Energie U.A., Jan Stuytstraat 13 3067 EM Rotterdam, KvK 76078175
Coöperatie Blijstroom U.A., Goudsesingel 76 3011 KD Rotterdam, KvK 61619671
Delfshaven Energie Coöperatie U.A., Hooidrift 62 3023 KP Rotterdam, KvK 75019531
Energie Coöperatie Rozenburg U.A., Meerpaal 39 3181 NW Rozenburg, KvK 76626393
Coöperatie Stadsdriehoek Energie U.A., Goudsesingel 76 3011 KD Rotterdam, KvK 90246497
Coöperatie Zon op Zuid U.A., Goudsesingel 76 3011 KD Rotterdam, KvK 87427435

Energie van Rotterdam
Coöperatieve vereniging Energie van Rotterdam U.A., Goudsesingel 76 3011 KD Rotterdam, KvK 81146329
Bedrijfsbureau Energie van Rotterdam BV, Goudsesingel 76 3011 KD Rotterdam, KvK 81159471

Gezamenlijk aangeduid als de Deelnemende Organisaties, en elk afzonderlijk ook als een Deelnemende Organisatie.

Doel van de gegevensverwerking

Administratie van burgerparticipatie in en om de gemeente Rotterdam, waaronder de ledenadministratie en participatieregisters van de hierboven genoemde energiecoöperaties.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid

De Coöperatieve Gegevensverwerking Rotterdam is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Deelnemende Organisaties, zoals bedoeld in artikel 26 van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid duurt voort zolang de betreffende energiecoöperatie lid is van Energie van Rotterdam.

Contactpunt

Contactpunt voor de coöperatieve gegevensverwerking: Energie van Rotterdam.
E-mail: info@energievanrotterdam.nl
Adres: Het Industriegebouw, Goudsesingel 136 | U3.13, 3011 KD Rotterdam.

Middelen van de verwerking

Het middel van de verwerking is het relatiemanagement systeem voor energiecoöperaties, Econobis en daarmee samenwerkende programmatuur, waaronder programmatuur voor email en financiële administratie.

Rechtsgrond van de verwerking

De Deelnemende Organisaties verwerken persoonsgegevens op basis van diverse rechtsgronden:

Categorieën van personen/betrokkenen

  1. Leden van (een van de) energiecoöperaties
  2. Contractanten van (een van de) energiecoöperaties
  3. Overige relaties van (een van de) energiecoöperaties

Verhouding met betrokkene

De energiecoöperatie is administrateur ten aanzien van al haar (categorieën van) betrokkenen. Energie van Rotterdam biedt administratieve ondersteuning en is contactpunt.

Soort gegevens

Bewaartijd

De persoonsgegevens worden in principe bewaard zolang ze voor enig project van betekenis zijn en dat project voortduurt. Voorts worden ze bewaard zolang dit voortvloeit uit de relatie met de betrokkene of uit enige wettelijke verplichting (waaronder de wettelijke administratieplicht).

Nadat een overeenkomst met betrokkene is geëindigd worden desbetreffende gegevens bewaard voor zover dat van belang is voor de wettelijke administratieplicht van desbetreffende Deelnemende Organisatie. Deze bedraagt in principe 7 jaren.

Gegevens met betrekking tot obligatieovereenkomsten worden in ieder geval bewaard totdat het verschuldigde ingevolge de overeenkomst geheel is voldaan. Daarna gaat er een termijn van twee jaren lopen waarin deze gegevens nog worden bewaard. Na verloop van die termijn worden de gegevens verwijderd en vernietigd. Deze termijn van twee jaren wordt echter opgeschort indien en zolang er nog onzekerheid bestaat over de afhandeling van de overeenkomst.

Technische interactiegegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de goede werking van de programmatuur of voor (bewaking van) de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van verwerkte gegevens.

Toestemming voor verwerking

Betrokkenen die toestemming hebben gegevens voor verwerking van hun gegevens worden in staat gesteld om die toestemming net zo makkelijk weer in te trekken. Voor zover er na intrekking van toestemming geen rechtvaardigingsgrond resteert voor verwerking van desbetreffende gegevens worden deze na die intrekking verwijderd.

Eventuele ontvangers van gegevens

Uw rechten in verband met de gegevensverwerking

Wanneer uw gegevens in de Coöperatieve Gegevensverwerking Rotterdam worden verwerkt heeft u bepaalde rechten, waaronder:

  1. Het recht op inzage (artikel 15 AVG). Via dit document geven wij u algemene informatie over de Coöperatieve Gegevensverwerking Rotterdam. In aanvulling daarop heeft u recht op een kopie van de door ons verwerkte gegevens. Voor aanvullende kopieën kan een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.
  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens (artikel 16 AVG).
  3. Het recht op wissing van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG).
  4. Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 AVG).
  5. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 21 AVG).
  6. Het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (artikel 20 AVG).

Intrekking van toestemming

Indien u toestemming heeft gegeven voor verwerking van uw gegevens, dan kunt u die
toestemming op elk moment weer intrekken. U kunt dat doen door Energie van Rotterdam per e-mail van die intrekking op de hoogte te stellen. Als er geen andere grond is die de verwerking dan nog rechtvaardigt, wordt deze verwerking dan gestaakt.

Klachtrecht

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verzoeken u, alvorens u daartoe over gaat, ons van uw klacht op de hoogte te stellen en ons gelegenheid te geven erop te reageren.